కంటెంట్‌కు వెళ్లు

9వ పాఠం: యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు

9వ పాఠం: యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు

నిఖిల్‌తో కలిసి యెహోవా తయారు చేసిన వాటిని చూడండి!

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

యెహోవాయే జ౦తువులను చేశాడు

ఈ పేజీని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ర౦గులు వేయ౦డి. యెహోవా ఏ జ౦తువుల్ని మొదట చేశాడో తెలుసుకోవడానికి “యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు” వీడియో చూడ౦డి.