కంటెంట్‌కు వెళ్లు

9వ పాఠ౦: “యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు”

9వ పాఠ౦: “యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు”

నిఖిల్‌తో కలిసి యెహోవా చేసిన వాటిని చూడ౦డి!

 

ఇవి కూడా చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

యెహోవాయే జ౦తువులను చేశాడు

ఈ పేజీని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ర౦గులు వేయ౦డి. యెహోవా ఏ జ౦తువుల్ని మొదట చేశాడో తెలుసుకోవడానికి “యెహోవా అన్నిటిని తయారు చేశాడు” వీడియో చూడ౦డి.