కంటెంట్‌కు వెళ్లు

33వ పాఠం: యెహోవాను సంతోషపెట్టండి

33వ పాఠం: యెహోవాను సంతోషపెట్టండి

మీరు యేసులా యెహోవాను ఎలా సంతోషపెట్టవచ్చు?