కంటెంట్‌కు వెళ్లు

2వ పాఠ౦: యెహోవాకు లోబడ౦డి

2వ పాఠ౦: యెహోవాకు లోబడ౦డి

మన౦ ఎలా౦టి బొమ్మలతోనైనా ఆడుకోవచ్చా? నిఖిల్‌ యెహోవా స్నేహితుడు ఎలా అయ్యాడో చూడ౦డి.