కంటెంట్‌కు వెళ్లు

1వ పాఠ౦: మీ అమ్మానాన్నలకు లోబడ౦డి

1వ పాఠ౦: మీ అమ్మానాన్నలకు లోబడ౦డి

అమ్మానాన్నల మాట ఎ౦దుకు వినాలి? నిఖిల్‌ అదే నేర్చుకు౦టున్నాడు, చూడ౦డి.