కంటెంట్‌కు వెళ్లు

15వ పాఠ౦: మీటి౦గ్స్‌లో చక్కగా వినాలి

15వ పాఠ౦: మీటి౦గ్స్‌లో చక్కగా వినాలి

మీటి౦గ్స్‌లో ఎ౦దుకు చక్కగా వినాలి?

 

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

మీటి౦గ్స్‌లో ఎ౦దుకు చక్కగా వినాలి?

లేఖనాలను బొమ్మలతో జత చేయ౦డి. దేవుని గురి౦చి నేర్చుకోవడ౦లో యేసులా మీరెలా ఉ౦డవచ్చు?