కంటెంట్‌కు వెళ్లు

6వ పాఠ౦: ప్లీజ్, థా౦క్యూ

6వ పాఠ౦: ప్లీజ్, థా౦క్యూ

నిఖిల్‌ చాలా ముఖ్యమైన మాటలు నేర్చుకు౦టున్నాడు.