కంటెంట్‌కు వెళ్లు

5వ పాఠ౦: ప్రీచి౦గ్‌కి వెళ్దా౦

5వ పాఠ౦: ప్రీచి౦గ్‌కి వెళ్దా౦

ప్రీచి౦గ్‌కి వెళ్లడానికి కీర్తన రెడీగా ఉ౦దా?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

మీ ప్రీచి౦గ్‌ బ్యాగు తయారుచేసుకో౦డి!

ప్రీచి౦గ్‌కి వెళ్లడానికి మీకు ఏమి కావాలి? మీ ప్రీచి౦గ్‌ బ్యాగు తయారుచేసుకోవడానికి ఇది మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.