కంటెంట్‌కు వెళ్లు

32వ పాఠం: ప్రీచింగ్‌ చక్కగా చేద్దాం

32వ పాఠం: ప్రీచింగ్‌ చక్కగా చేద్దాం

ప్రీచింగ్‌కి వెళ్లేముందు కొన్ని విషయాల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.