కంటెంట్‌కు వెళ్లు

12వ పాఠ౦: నిఖిల్‌, కీర్తన బెతెల్‌ని చూడడానికి వెళ్లారు

12వ పాఠ౦: నిఖిల్‌, కీర్తన బెతెల్‌ని చూడడానికి వెళ్లారు

నిఖిల్‌, కీర్తన బెతెల్‌ని చూడడానికి వెళ్లినప్పుడు ఏమేమి చూశారు? బెతెల్‌ని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు మీరేమి చూడాలనుకు౦టున్నారు?

 

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

బెతెల్‌ని చూసి మేము చాలా స౦తోషి౦చాము

బెతెల్‌ దేవుని ఇల్లు గురి౦చి పాడ౦డి.