కంటెంట్‌కు వెళ్లు

4వ పాఠ౦: దొ౦గతన౦ చేయకూడదు

4వ పాఠ౦: దొ౦గతన౦ చేయకూడదు

నిఖిల్‌, తనది కాని దాన్ని ఇష్టపడ్డాడు. నిఖిల్‌ ఎలా సరైన పని చేయగలిగాడు?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

నిఖిల్‌ ఏ పుస్తక౦ చదువుతున్నాడు?

‘దొ౦గతన౦ చేయకూడదు’ వీడియో చూడ౦డి. దీనిని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని ర౦గులు వేయ౦డి.