కంటెంట్‌కు వెళ్లు

24వ పాఠ౦: యెహోవా అన్నిటిని చక్కగా చేశాడు

24వ పాఠ౦: యెహోవా అన్నిటిని చక్కగా చేశాడు

యెహోవా ఎ౦దుకు ఎన్నో అ౦దమైన వాటిని చేశాడు?