కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి ట్రైలర్‌: యెహోవా క్షమిస్తాడు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి ట్రైలర్‌: యెహోవా క్షమిస్తాడు

సరైనది చేయడం ఎప్పుడూ అంత సులువు కాదు, కానీ మనం కృషి చేస్తూ ఉండాలి.