కంటెంట్‌కు వెళ్లు

29వ పాఠం: గొప్పలు చెప్పుకోకండి

29వ పాఠం: గొప్పలు చెప్పుకోకండి

గొప్పలు చెప్పుకోకుండా వినయంగా ఉండే వాళ్లంటే యెహోవాకు ఇష్టం! మరి మీరెలా వినయంగా ఉండవచ్చు?