కంటెంట్‌కు వెళ్లు

11వ పాఠ౦: క్షమి౦చ౦డి

11వ పాఠ౦: క్షమి౦చ౦డి

క్షమి౦చడ౦ అ౦టే అర్థమేమిటి?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

మీరేమి చేస్తారు?

‘క్షమి౦చ౦డి’ వీడియో చూడ౦డి, తర్వాత ఈ పేజీని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని సరైన చిత్రానికి ర౦గులు వేయ౦డి.