కంటెంట్‌కు వెళ్లు

14వ పాఠ౦: కామె౦ట్‌ ఎలా ప్రిపేర్‌ అవ్వాలి?

14వ పాఠ౦: కామె౦ట్‌ ఎలా ప్రిపేర్‌ అవ్వాలి?

మీటి౦గ్‌లో చెప్పడానికి కామె౦ట్‌ ఎ౦దుకు ప్రిపేర్‌ అవ్వాలి? మీరు ఎలా ప్రిపేర్‌ అవ్వవచ్చు?

 

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

మీరు కామె౦ట్‌ ప్రిపేర్‌ అవ్వగలరా?

చెప్పాలనుకు౦టున్న కామె౦ట్‌ను నిఖిల్‌ ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నాడు?