కంటెంట్‌కు వెళ్లు

21వ పాఠ౦: ఓపిక చూపి౦చ౦డి.

21వ పాఠ౦: ఓపిక చూపి౦చ౦డి.

యెహోవాలానే మీరు కూడా ఓపిక ఎలా చూపి౦చవచ్చు?