కంటెంట్‌కు వెళ్లు

22వ పాఠం: ఒక పురుషుడు, ఒక స్త్రీ

22వ పాఠం: ఒక పురుషుడు, ఒక స్త్రీ

యెహోవా పురుషున్ని, స్త్రీని ఎందుకు సృష్టించాడు?