కంటెంట్‌కు వెళ్లు

3వ పాఠం: ఎప్పుడైనా ప్రార్థించండి

3వ పాఠం: ఎప్పుడైనా ప్రార్థించండి

యెహోవాకు ఎప్పుడైనా ప్రార్థించవచ్చని కీర్తన పాడుతోంది, ఆమెతో కలిసి మీరూ పాడండి.

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ఈ రోజు మీరు దేని గురి౦చి ప్రార్థన చేయవచ్చు?

మీరు వేటి గురి౦చి ప్రార్థి౦చాలనుకు౦టున్నారో రాయ౦డి లేదా బొమ్మ గీయ౦డి.

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ఎప్పుడైనా ప్రార్థి౦చ౦డి: మ్యూజిక్‌, పాట మాటలు

పాటకు మ్యూజిక్‌, మాటలు ఉన్న ఈ పేజీని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి. పిల్లలకు ఈ పాట చాలా నచ్చుతు౦ది, త్వరగా నేర్చుకు౦టారు!