కంటెంట్‌కు వెళ్లు

19వ పాఠ౦: ఉదార స్వభావాన్ని చూపి౦చ౦డి

19వ పాఠ౦: ఉదార స్వభావాన్ని చూపి౦చ౦డి

యెహోవా ఉదారతను మనమెలా అనుకరి౦చవచ్చు?