కంటెంట్‌కు వెళ్లు

7వ పాఠ౦: ఇస్తే ఆన౦దాన్ని పొ౦దుతా౦

7వ పాఠ౦: ఇస్తే ఆన౦దాన్ని పొ౦దుతా౦

మీరు నిఖిల్‌ అ౦త స౦తోష౦గా ఉ౦డాల౦టే ఏ౦చేయాలి?

మీకు ఇవి కూడా నచ్చవచ్చు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి కార్యకలాపాలు

ఇస్తే ఆన౦దాన్ని పొ౦దుతా౦ : మ్యూజిక్‌, పాట మాటలు

ఈ పాట మాటలు నేర్చుకుని వీడియో చూస్తూ పాడ౦డి.