కంటెంట్‌కు వెళ్లు

34వ పాఠం: ఇతరులకు సహాయం చేయండి

34వ పాఠం: ఇతరులకు సహాయం చేయండి

మనం కూడా యేసులాగే “నాకు ఇష్టమే” అని ఏయే విధాలుగా చెప్పవచ్చు?