కంటెంట్‌కు వెళ్లు

28వ పాఠం: అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఓర్చుకోండి

28వ పాఠం: అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఓర్చుకోండి

మనకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు, దాన్ని సహించి పట్టుదలగా ముందుకు సాగడానికి ఏది సహాయం చేస్తుంది?