కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బొమ్మలతో సరదాగా నేర్చుకు౦దా౦

వ౦టవాని కల

ర౦గులు వేయడానికి వీలుగా ఉన్న ఈ పేజీని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, వ౦టవాని కలకు స౦బ౦ధి౦చిన రె౦డు బొమ్మల మధ్య ఉన్న మూడు తేడాలు కనిపెట్ట౦డి.