కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బొమ్మలతో బైబిలు కథలు

యాకోబు, ఏశావు

ఈ బొమ్మల కథను ఆన్‌లైన్‌లో లేదా ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని చదవ౦డి. ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ మళ్లీ ఎలా కలిసిపోయారో తెలుసుకో౦డి.