కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

సిప్పోరా

మోషే భార్యయైన సిప్పోరా గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసి ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. కార్డును కట్‌ చేసి మధ్యకు మడతపెట్టి దాచిపెట్టుకో౦డి.