కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

యాకోబు

ఇస్సాకు, రిబ్కాల కుమారుడైన యాకోబు గురి౦చి తెలుసుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. కార్డును కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.