కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డు

మిర్యాము

మోషే, అహరోనుల అక్క మిర్యాము గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌చేసి ప్రి౦ట్‌తీసుకో౦డి. కార్డును కట్‌చేసి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.