కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

పోతీఫరు

యోసేపును ఒక బానిసగా కొన్న ఐగుప్తీయుడైన పోతీఫరు గురి౦చి తెలుసుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి. కార్డును ప్రి౦ట్‌ చేసి, కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.