కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

కోరహు

మోషే, అహరోనుకు వ్యతిరేక౦గా తిరుగుబాటు చేసిన కోరహు గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. కార్డును కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.