కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు కార్డులు

ఏశావు

యాకోబు తమ్ముడైన ఏశావు గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసి, ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. కార్డును కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.