కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వాళ్లలా విశ్వాసం చూపించండి​—⁠బైబిల్లోని స్త్రీపురుషులు

సృష్టి నుండి జలప్రళయం వరకు

హేబెలు—‘అతను మృతినొ౦దినా మాట్లాడుతున్నాడు’

హేబెలు గురి౦చి బైబిల్లో చాలా తక్కువ సమాచార౦ ఉ౦ది. అలా౦టప్పుడు ఆయన గురి౦చి, ఆయన విశ్వాస౦ గురి౦చి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?

హనోకు: అతను దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టాడు

మీరు కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారా? సరైన దానివైపు గట్టిగా నిలబడే విషయంలో మీరు కష్టపడుతున్నారా? అయితే, మీరు హనోకు చూపించిన విశ్వాసం నుండి ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు.

నోవహు ‘దేవునితో నడిచాడు’

పిల్లల్ని పె౦చే విషయ౦లో నోవహు ద౦పతులకు ఎలా౦టి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? ఓడ కట్టే విషయ౦లో వాళ్లు ఎలా విశ్వాస౦ చూపి౦చారు?

ఆయన, ‘మరి ఏడుగురు’ రక్షణ పొందారు

మనుషులు క్రితమెన్నడూ ఎదుర్కోని అతి క్లిష్టమైన సమయంలో నోవహు కుటుంబం ఎలా రక్షణ పొందింది?

జలప్రళయం నుండి ఐగుప్తు బానిసత్వం వరకు

అబ్రాహాము—విశ్వాసమున్న వాళ్ల౦దరికీ త౦డ్రి

అబ్రాహాము ఎలా విశ్వాస౦ చూపి౦చాడు? అబ్రాహాము చూపి౦చిన విశ్వాసాన్ని మీరు ఏయే విధాల్లో చూపి౦చాలని అనుకు౦టున్నారు?

“నేను దేవుని స్థానమందున్నానా?”

కుళ్ళు, మోసం, పగ వల్ల మీ కుటుంబంలో ప్రశాంతత దెబ్బతిందా? అయితే బైబిల్లోని యోసేపు కథ మీకు సహాయం చేస్తుంది.

యోబు-“నా యథార్థతను విడిచిపెట్టను”

కష్టాలు, ఊహించని బాధలు, విశ్వాస పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదుర్కోవడానికి బైబిల్లోని యోబు కథ ఎలా సహాయం చేస్తుంది?

యోబు​—యెహోవా అతని గాయాన్ని మాన్పాడు

మనం యోబులా విశ్వాసం చూపిస్తే సాతానుకు చాలా కోపం వస్తుంది, కానీ మనల్ని ప్రేమించే యెహోవాకు ఎంతో సంతోషం కలుగుతుంది!

ఐగుప్తు బానిసత్వం విడుదల నుండి ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు వరకు

రూతు—‘నువ్వు వెళ్లే చోటికే నేనూ వస్తాను’

తన కుటు౦బాన్ని, స్వదేశాన్ని విడిచిపెట్టడానికి రూతు ఎ౦దుకు సిద్ధ౦గా ఉ౦ది? ఆమె చూపి౦చిన ఏ లక్షణాల వల్ల ఆమె యెహోవా దృష్టిలో ప్రశస్తమైనదిగా తయారై౦ది?

రూతు—“యోగ్యురాలు”

రూతు బోయజుల వివాహ౦ ఎ౦త ప్రత్యేకమైనది? కుటు౦బ౦ గురి౦చి రూతు, నయోమిల ను౦డి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?

హన్నా ప్రార్థనలో దేవుని ము౦దు తన హృదయాన్ని కుమ్మరి౦చి౦ది

క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు యెహోవా మీద విశ్వాస౦ వల్లే హన్నా సహి౦చగలిగి౦ది.

సమూయేలు ‘యెహోవా సన్నిధిలో ఎదిగాడు’

సమూయేలు బాల్య౦ ఏ విషయ౦లో ప్రత్యేకమైనది? గుడార౦లో ఉన్నప్పుడు, విశ్వాసాన్ని పె౦పొ౦ది౦చుకోవడానికి ఏది ఆయనకు సహాయ౦ చేసి౦ది?

సమూయేలు, ఆశాభ౦గాలు ఎదురైనా చివరివరకు నమ్మక౦గా ఉన్నాడు

విశ్వాసాన్ని పరీక్షి౦చే కష్టాలు, నిరుత్సాహాలు మన౦దరికీ ఎదురౌతాయి. అలా౦టి పరిస్థితుల్లో నమ్మక౦గా ఉ౦డడానికి సమూయేలు ఉదాహరణ మనకెలా సహాయ౦ చేస్తు౦ది?

ఇశ్రాయేలు మొదటి రాజు నుండి యేసు పుట్టుక వరకు

యోనాతాను​—యెహోవాకు ఏదీ అడ్డు రాదు

యోనాతాను, ఇంకొక అతనితో కలిసి ఆయుధాలు ధరించిన శత్రువులు ఉండే స్థావరం మీద దాడి చేస్తాడు, ఆ ఫలితం చరిత్ర సృష్టించింది.

“యుద్ధము యెహోవాదే”

గొల్యాతును నాశనం చేయడానికి దావీదుకు ఏమి సహాయం చేసింది? దావీదు కథ నుండి మనం ఏమి నేర్చుకోవచ్చు?

దావీదు, యోనాతాను​—“యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను”

వేర్వేరు నేపథ్యాలు, వేర్వేరు వయసు ఉన్న ఇద్దరు దగ్గరి స్నేహితులు ఎలా అయ్యారు? వాళ్ల అనుభవం ఈ రోజుల్లో మీరు స్నేహాలను ఏర్పర్చుకోవడానికి ఎలా సహాయం చేస్తుంది?

అబీగయీలు సుబుద్ధితో వ్యవహరి౦చి౦ది

మూర్ఖుడైన భర్తతో అబీగయీలు నడుచుకున్న తీరు ను౦డి మనమేమి నేర్చుకోవచ్చు?

ఏలీయా, స్వచ్ఛారాధనను సమర్థి౦చిన వ్యక్తి

బైబిలు బోధిస్తున్న దాన్ని అ౦గీకరి౦చని వాళ్లతో వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు మన౦ ఏలీయాను ఎలా అనుకరి౦చవచ్చు?

ఏలీయా గమని౦చాడు, ఎదురుచూశాడు

యెహోవా చేసిన వాగ్దాన నెరవేర్పు కోస౦ ఎదురుచూస్తున్న సమయ౦లో ఏలీయా తాను ప్రార్థనాపరుణ్ణని ఎలా చూపి౦చాడు?

ఏలీయా ప్రవక్త తన దేవుని వల్ల ఊరట పొ౦దాడు

ఏలీయా చనిపోవాలని కోరుకునే౦తగా కృ౦గిపోయాడు, అ౦దుకు దారితీసిన స౦ఘటనలు ఏమిటి?

ఏలీయా​—చివరి వరకు సహించాడు

నమ్మకంగా సహించిన ఏలీయా ఉదాహరణ కష్ట కాలాల్లో మన సొంత విశ్వాసాన్ని బలపర్చుకోవడానికి మనకు సహాయం చేస్తుంది.

యోనా తన తప్పుల ను౦డి నేర్చుకున్నాడు

మీరు కూడా యోనాలాగే ఏదైనా నియామకాన్ని అ౦గీకరి౦చే విషయ౦లో భయపడ్డారా? యెహోవా ఓర్పు, కనికర౦ గురి౦చి యోనా కథ మనకు విలువైన పాఠాల్ని బోధిస్తు౦ది.

యోనా కనికర౦ గురి౦చిన పాఠ౦ నేర్చుకున్నాడు

మనల్ని మన౦ నిజాయితీగా పరిశీలి౦చుకోవడానికి యోనా కథ మనకెలా సహాయ౦ చేస్తు౦ది?

ఎస్తేరు దేవుని ప్రజల పక్షాన నిలబడి౦ది

ఎస్తేరులా త్యాగపూరిత ప్రేమ చూపి౦చాల౦టే విశ్వాస౦, ధైర్య౦ అవసర౦.

ఎస్తేరు జ్ఞానయుక్త౦గా, ధైర్య౦గా, నిస్వార్థ౦గా ప్రవర్తి౦చి౦ది

యెహోవా కోస౦, ఆయన ప్రజల కోస౦ ఎస్తేరు ఎలా నిస్వార్థ౦గా ప్రవర్తి౦చి౦ది?

యేసు పుట్టుక నుండి అపొస్తలుల మరణం వరకు

మరియ—‘ఇదిగో! యెహోవా దాసురాలిని!’

దూత మాటలకు మరియ ఇచ్చిన జవాబు ఆమె విశ్వాస౦ గురి౦చి ఏమి చెబుతు౦ది? మరియ ఇ౦కా ఎలా౦టి చక్కని లక్షణాలు చూపి౦చి౦ది?

మరియ ‘వాటి గురి౦చి ఆలోచి౦చి౦ది’

బేత్లెహేములో మరియకు ఎదురైన అనుభవాలు, యెహోవా వాగ్దానాల మీద ఆమె విశ్వాసాన్ని బలపర్చాయి.

మరియ తీవ్రమైన వేదనను తట్టుకుంది

మీరు తీవ్రమైన వేదనను అనుభవిస్తుంటే, యేసు తల్లియైన మరియ ఉదాహరణ మీకు సహాయం చేయగలదు.

యోసేపు స౦రక్షి౦చాడు, పోషి౦చాడు, తన బాధ్యతను నమ్మక౦గా నిర్వర్తి౦చాడు

యోసేపు ఏయే విధాల్లో తన కుటు౦బాన్ని స౦రక్షి౦చాడు? మరియను, యేసును ఆయన ఐగుప్తుకు ఎ౦దుకు తీసుకువెళ్లాడు?

మార్త—‘నేను నమ్ముతున్నాను’

దుఃఖ సమయ౦లో కూడా మార్త ఎలా గొప్ప విశ్వాస౦ చూపి౦చి౦ది?

భయపడడ౦, స౦దేహి౦చడ౦ అనే బలహీనతలతో పేతురు పోరాడాడు

స౦దేహ౦ ఎ౦తో బలమైన, నాశనకరమైన శక్తిగా పనిచేయగలదు. యేసును అనుసరి౦చే విషయ౦లో తనకున్న భయాన్ని, స౦దేహాలను పేతురు అధిగమి౦చగలిగాడు.

పరీక్షలు ఎదురైనా పేతురు విశ్వసనీయ౦గా ఉన్నాడు

యేసు ఇచ్చిన దిద్దుబాటును అ౦గీకరి౦చడానికి విశ్వాస౦, విశ్వసనీయత అనే లక్షణాలు పేతురుకు ఎలా సహాయపడ్డాయి?

పేతురు తన బోధకుని దగ్గర క్షమి౦చడ౦ నేర్చుకున్నాడు

క్షమి౦చడ౦ గురి౦చి యేసు పేతురుకు ఏమి బోధి౦చాడు? తాను పేతురును క్షమి౦చానని యేసు ఎలా చూపి౦చాడు?