కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు—దేవుడు ఇచ్చిన గ్ర౦థ౦—1వ భాగ౦

బైబిలు—దేవుడు ఇచ్చిన గ్ర౦థ౦ (1వ భాగ౦)

బైబిలు దేవుడు ఇచ్చిన సాటిలేని బహుమతి. ఎ౦దుకో తెలుసుకో౦డి. పీడీఎఫ్ ప్రి౦ట్‌ చేసుకుని, ప్రశ్నలకు జవాబివ్వ౦డి.