కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వైట్‌బోర్డ్‌ యానిమేషన్‌

ఏడిపించేవాళ్లకు కొట్టకుండానే బుద్ధిచెప్పండి

ఏడిపించేవాళ్లకు కొట్టకుండానే బుద్ధిచెప్పండి

అసులు ఎవరైనా ఎందుకు ఏడిపిస్తారో, అలా ఏడిపించినప్పుడు మీరేం చేయవచ్చో తెలుసుకోండి.