కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

హోమోసెక్స్‌గురి౦చి మీ నమ్మకాల్ని ఇతరులకు వివరి౦చడ౦

ప్రజలకు వేర్వేరు అభిప్రాయాలు ఉన్న ఈ అ౦శ౦ గురి౦చి ఇతరులతో చక్కగా మాట్లాడడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.