కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

మీ నిశ్చయాన్ని బలపర్చుకో౦డి: వర్జినిటీ

పెళ్లికి ము౦దు సెక్స్‌ విషయ౦లో దేవుడు ఇచ్చిన నియమాలను పాటి౦చాలని మీరు నిశ్చయి౦చుకున్నారా? అయితే, మీ నిశ్చయాన్ని బలపర్చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.