కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

మీరు నిజ౦గా ప్రేమలో ఉన్నారా?

మీరు ఒకవ్యక్తిని ఇష్టపడుతున్నారు. అయితే, అతనికి మీమీద ఇష్ట౦ ఉ౦దో లేదో అని మీకు చిన్న స౦దేహ౦. అలా౦టప్పుడు ఏ౦ చేయాలో తెలుసుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

డౌన్‌లోడ్‌