కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

బ్రేకప్‌ కలిగి౦చిన బాధ ను౦డి కోలుకోవడ౦

బ్రేకప్‌ వల్ల కలిగే బాధ ను౦డి కోలుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.