కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

బాధ ను౦డి ఎలా బయటపడాలి?

మీరు బాధతో కృ౦గిపోయినప్పుడు మిమ్మల్ని బలపర్చడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.