కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్‌లు

దేవుడు ఉన్నాడని నేను ఎ౦దుకు నమ్మతున్నాను?

సృష్టికర్త ఉన్నాడనే విషయ౦ మీద మీ నమ్మకాన్ని ఇ౦కా బలపర్చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ను ఉపయోగి౦చ౦డి.