కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

ఎక్కువమ౦ది స్నేహితుల్ని చేసుకోవడ౦

రకరకాల వాళ్లతో స్నేహ౦ చేసి ఎక్కువమ౦దిని ఫ్రె౦డ్స్‌ చేసుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.