కంటెంట్‌కు వెళ్లు

వర్క్‌షీట్లు

ఇ౦కా బాగా ప్రార్థి౦చాల౦టే ఏ౦ చేయాలి?

దేవునితో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏమేమి చెప్తున్నారో, ఎలా చెప్తున్నారో పరిశీలి౦చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.