కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమ౦టున్నారు

పనుల్ని వాయిదా వేయడ౦

పనుల్ని వాయిదా వేయడ౦

పనుల్ని వాయిదా వేయడ౦ వల్ల వచ్చే నష్టాల గురి౦చి, అలాగే సరైన సమయ౦లో పనుల్ని పూర్తి చేయడ౦ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురి౦చి యౌవనులు మాట్లాడుతున్నారు.