కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమంటున్నారు

పనుల్ని వాయిదా వేయడం

పనుల్ని వాయిదా వేయడం

పనుల్ని వాయిదా వేయడం వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి, అలాగే సరైన సమయంలో పనుల్ని పూర్తి చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి యౌవనులు మాట్లాడుతున్నారు.