కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమ౦టున్నారు?

దేవుడున్నాడని నమ్మవచ్చా

దేవుడున్నాడని నమ్మవచ్చా

టీనేజర్లు దేవుడున్నాడని ఎ౦దుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు.