కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమంటున్నారు?

దేవుడున్నాడని నమ్మవచ్చా?

దేవుడున్నాడని నమ్మవచ్చా?

టీనేజర్లు దేవుడున్నాడని ఎందుకు నమ్ముతున్నారో వివరిస్తున్నారు.