కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమ౦టున్నారు

కనబడే తీరు

కనబడే తీరు

నేను చూడడానికి ఎలా కనబడుతున్నాను అనే విషయ౦ గురి౦చి సరైన విధ౦గా ఆలోచి౦చడ౦ ఒక సవాలే. దీని గురి౦చి యౌవనులు మాట్లాడుతున్నారు.