కంటెంట్‌కు వెళ్లు

మీ వయసువాళ్లు ఏమంటున్నారు

కనబడే తీరు

కనబడే తీరు

నేను చూడడానికి ఎలా కనబడుతున్నాను అనే విషయం గురించి సరైన విధంగా ఆలోచించడం ఒక సవాలే. దీని గురించి యౌవనులు మాట్లాడుతున్నారు.