కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

చేయని తప్పుకు శిక్షవేశారు!

యోసేపు నుండి నేర్చుకోండి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, ఈ కథను బైబిల్లో చదువుతూ అది మీ ముందు నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!