కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

మీరు దయ చూపించే వారిగా ఉంటారా?

యేసు చెప్పిన మంచి సమరయుని కథ నుండి నేర్చుకోవడానికి దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రింట్‌ తీసుకోండి, కథను చదువుతున్నప్పుడు అది మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!