కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

ధైర్యంగా సరైనది చేశాడు

బారూకును చూసి నేర్చుకోండి.ఇచ్చిన బొమ్మలతో పాటు దీనిని డౌన్‌లోడ్‌, చేసుకుని ఈ కథను కళ్లముందు చూస్తున్నట్లు ఊహించుకుంటూ చదవండి!