కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

కష్టాలు వచ్చినా సంతోషంగా సహించండి!

పౌలు, సీల కథ నుండి నేర్చుకోవడానికి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోండి, కథను చదువుతున్నప్పుడు అక్కడి సంఘటనలు మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!